Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА Диди 2008

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на „Диди 2008“ ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между „Диди 2008“ ЕООД и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на Диди 2008 и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на Диди 2008 е страницата avtovishki.bg

Чл.2. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Диди 2008 и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.3. Забранено нарушаването на авторски и сродни на avtovishki.bg права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.4. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на Диди 2008, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез запитване по имейл.

Чл.5. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на Диди 2008, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение по имейл.

Чл.6. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на Диди 2008, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез запитване по имейл.

Чл.7. Диди 2008 се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.8. Диди 2008 си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.9. Диди 2008 не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на Диди 2008 и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.10. Диди 2008 не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на Диди 2008.

Чл.11. Автовишки Диди 2008 обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.12. Диди 2008 си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.13. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.14. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Сайтът използва бисквитки. Научете повече в нашата Политика за поверителност

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close